• Amateur Radio - HAM
  • MF
   • 160m (1800-2000 kHz)
  • HF
   • 80m (3500-4000 kHz)
   • 60m (5MHz)
   • 40m (7.0-7.3 MHz)
   • 30m (10.10-10.15 MHz)
   • 20m (14.00-14.35 MHz)
   • 17m (18.068-18.168 MHz)
   • 15m (21.00-21.45 MHz)
   • 12m (24.89-24.99 MHz)
   • CB - 11m (27MHz)
   • 10m (28.0-29.7 MHz)
  • VHF
   • 6m (50-54 MHz)
   • 2m (144-148 MHz)
  • UHF
   • 70cm (420-450 MHz)
   • 23cm (1240-1300 MHz)
  • Multi and Dual Band antennas

Share This